Dům dětí a mládeže Jirkov

GDPR

Postup podání žádosti pro naplnění práva Subjektu údajů

Postup pro naplnění práva Subjektu údajů dle Obecného nařízení
o ochraně osobních údajů – GDPR


Základní informace:

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), má Subjekt údajů právo v relevantních případech a do míry přípustné podle platného zákona se na příspěvkovou organizaci Dům dětí a mládeže Jirkov obracet za účelem uplatnění práva

 • na přístup k osobním údajům,
 • na jejich opravu nebo aktualizaci svých nepřesných nebo neaktuálních osobních údajů,
 • na výmaz, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s uděleným souhlasem, nebo pokud byl souhlas odvolán,
 • na omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost údajů

a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Stejně tak má právo se na příspěvkovou organizaci Dům dětí a mládeže Jirkov obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

Svá práva můžete uplatnit kontaktováním pověřené osoby pro práva subjektu údajů  Zdeňka Bolomská, telefon 777 659 886, e-mail: reditelka@ddmparapplicko.cz, způsobem uvedeným níže.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Jirkov je Ing. Eliška Kratochvílová, telefon 601 166 523, email: dpopo@jirkov.cz.

Máte rovněž právo na podání stížnosti u Dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/).

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod )?

Fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let.


Náležitosti žádosti a jejího podání, příjem žádosti?

 1. Příspěvková organizace poskytuje informace žadateli na základě žádosti.
 2. Příjem žádostí je prováděn výhradně proti jednoznačné identifikaci Subjektu údajů (ztotožnění), tedy podáním žádosti datovou schránkou Subjektu údajů, podáním žádosti podepsané uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu Subjektu údajů prostřednictvím elektronické pošty, podáním žádosti s úředně ověřeným podpisem Subjektu údajů nebo ověřením totožnosti žadatele předložením občanského průkazu při osobním podání žádosti přímo na příspěvkové organizaci.
 3. Při osobním podání na příspěvkové organizaci ztotožní pověřená osoba Subjekt údajů dle jeho občanského průkazu a údaje žadatele zaznamená v rozsahu jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště a datum narození.
 4. U žádosti podané datovou schránkou Subjektu údajů, žádosti podepsané uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu Subjektu údajů podané e-mailem, žádosti podepsané úředně ověřeným podpisem Subjektu údaje podané dálkově např. prostřednictvím České pošty, se má za to, že úkon podání žádosti učinil sám Subjekt údajů a takto učiněné podání je vnímáno jako dostatečně ověřené.
 5. Ze žádosti musí být zřejmé, že je žádost určena příspěvkové organizaci a že se žadatel domáhá uplatnění práva Subjektu údajů podle nařízení GDPR v příspěvkové organizaci.
 6. Subjekt údajů uvede v žádosti údaje, podle nichž lze žadatele zjistit, to jest zejména jméno, příjmení, adresu bydliště a datum narození.
 7. Není-li žádost podána podle odstavce 2 a 3, není žádostí ve smyslu GDPR .

 

Na které instituci žádost podat?

Dům dětí a mládeže Jirkov.


Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Při osobním podání žádosti je nutné předložení občanského průkazu.


Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Nejsou stanoveny. V současné době není schválena legislativa upravující procesní náležitosti vyřízení žádosti.


Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

Bez poplatku.

V případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může správce buď uložit přiměřený poplatek, nebo odmítnout vyhovění žádosti. Zjevnou nedůvodnost dokládá správce údajů.


Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Naplnění Vašich práv bude provedeno ve lhůtě do 30ti dnů od podání žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, o čemž bude subjekt údajů ze strany správce informován, včetně důvodů prodloužení.


Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány?

Nejsou požadovány.


Elektronická služba, kterou lze využít

reditelka@ddmparaplicko.cz


ID datové schránky

4c667ia


Popis byl naposledy aktualizován

3.9.2018


Datum konce platnosti popisu postupu

Bez omezení

 

 

Pověřenec  osobních údajů pro DDM Jirkov

Ing.Eliška Kratochvílová

e-mail: dpopo@jirkov.cz

tel.: 601 166 523

adresa: Jirkov, nám. Dr.E.Beneše 1

 

 

Informační memorandum si můžete stáhnout zde:

Informační memorandum 1

 

Celou žádost si můžete stáhnout zde:

ŽÁDOST

Kroužky

Show Dance

Den/čas konání: středa 16.00 hod. začátečníci
Určeno pro děti 8-11 let
Den/čas konání: středa 17.00 hod. pokročilí
Určeno pro děti od 11 let
Místo konání: DDM Jirkov, Školní 1725, tělocvična
Pedagog: Barbora Davidová
Nutné vstupní znalosti: láska k tanci, rytmické cítění
Nutné vybavení: volné oblečení vhodné na tanec, vhodná obuv
Obsah: seznámení s tancem – latino dance, street dance, show dance, taneční průprava, taneční sestavy, veřejná vystoupení, účast v tanečních soutěžích, více na facebooku TT Báry Davidové https://www.facebook.com/ddmparaplicko/
Cena: 1000,- Kč/šk. rok
Způsob úhrady: převodem na účet DDM 19-2082690277/0100 Komerční banka
Zahájení a ukončení: od 16.9.2019 do 12.6.2020

Dům dětí a mládeže si vyhrazuje právo změny termínu kroužku, popřípadě změny pedagoga.

Více
Sonix

Den/čas konání: úterý od 15,30 – 17,00 hod
Místo konání: DDM Jirkov, Školní 1725, tělocvična
Pedagog: Míša Tenglerová
Určeno pro děti od 8-10 let
Nutné vstupní znalosti: rytmické cítění, láska k pohybu a tanci
Nutné vybavení: pohodlné oblečení na tanec, pití
Obsah: tanec s pompony (třásně), ohebnost zad, rozsahová cvičení, tvorba choreografií
Cena: 1 000,- Kč/ šk. rok
Způsob úhrady: převodem na účet DDM 19-2082690277/0100 Komerční banka
Zahájení a ukončení: 16.9.2019 do 12.6.2020

Dům dětí a mládeže Jirkov si vyhrazuje právo změny termínu kroužku, popřípadě pedagoga.

Více
Mazlíčci

Den/čas konání: Úterý: 14.00 – 15.00 hod.
Úterý: 15.00 – 16.00 hod.
Středa: 15.00 – 16.00 hod.
Místo konání: DDM Jirkov, Školní 1725, učebna přírodovědy
Pedagog: Kamila Lišková
Nutné vstupní znalosti: Pro tento kroužek nejsou nutné žádné předchozí znalosti.
Nutné vybavení: přezůvky, starší oblečení
Obsah: seznámení se zvířaty a nauce o nich, praktická údržba, základní veterinární péče, exkurze, návštěva útulku, výroba zvířecích hraček a obydlí pro zvířata, nauka o bylinkách, péče o rostliny.
Cena: 1000,- Kč/šk. rok
Způsob úhrady: převodem na účet DDM 19-2082690277/0100 Komerční banka
Zahájení a ukončení: od 16.9.2019 do 12.6.2020

Dům dětí a mládeže si vyhrazuje právo změny termínu kroužku, popřípadě změny pedagoga.

Více
Více z kroužků